­

*
*
arrow Icon


ש"ח

SI 2302 part 2

 

MARKINGחלק זה של התקן דן בהובלת חומרים מסוכנים .(להלן:חומרים) התקן כולל מיון,דרישות הנוגעות לאריזה,דרישות .סימון ובדיקות אין חלק זה של התקן חל על הובלה ושינוע פנים-מפעליים .עליהם חל חלק 1 של התקן כמו כן אין תקן זה מתייחס להיבטים שאינם היבטי בטיחות,כגון דרגת ניקיון החומר או סטיות בתכולת .החומר ביחס למוצהר :אין תקן זה חל על א. סמי מרפא ורעל רפואי-עליהם חלה פקודת הרוקחים ;1981-נוסח חדש), התשמ"א) ב. תכשירי הדברה חקלאיים-עליהם חלות תקנות הגנת ,(הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים ;1994 התשנ"א ג. תמרוקים-עליהם חל צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ;1973-תמרוקים), התשל"ג) ד. חומרים רדיואקטיביים-עליהם חלים:תקנות הרוקחים יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980, התקן) הישראלי ת"י 1981 ומפרט מכון התקנים הישראלי ;404 מפמ"כ ה. גלילי גז-עליהם חלות סדרת התקנים הישראליים ת"י 70- מכלים למילוי חוזר לגזים םחמימניים מעובים וסדרת התקנים הישראליים ת"י 712 - גלילים ;מיטלטלים לגזים ו. פסולת מסוכנת-עליה חלות תקנות רישוי עסקים .1990-סילוק פסולת חומרים מסוכנים),התשנ"א)

09/02/2009 רשמי חלקית
- פרסום ברשומות יפ 5924
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 03/03/2009
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 6605
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בטיחות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2302 חלק 2 2004 02/05/2009

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
UN UNITED NATIONS 11 זהה חלקית 2005

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אריזה PACKAGING
הובלה TRANSPORTATION
חומרים מסוכנים DANGEROUS MATERIALS
מיון CLASSIFICATION
סיכונים כימיים CHEMICAL HAZARDS

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
SI 2302 part 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 45.30 7.70 53.00 Cart Iconהוסף לסל