­

*
*
arrow Icon


ש"ח

SI 2302 part 1

 

CLASSIFICATION,PACKAGING,LABELLING AND MARKING.חלק זה של התקן דן בשימוש בחומרים מסוכנים התקן כולל מיון,דרישות הנוגעות לאריזה, דרישות סימון .ובדיקות .כמו כן חל התקן על הובלה ושינוע פנים-מפעליים אין חלק זה של התקן חל על הובלה ושינוע של חומרים .מסוכנים מחוץ למפעל; עליהם חל חלק 2 של התקן כמו כן אין תקן זה מתייחס להיבטים שאינם היבטי בטיחות,כגון דרגת ניקיון החומר או סטיות בתכולת .החומר ביחס למוצהר :אין תקן זה חל על א. סמי מרפא ורעל רפואי-עליהם חלה פקודת הרוקחים ;1981-נוסח חדש), התשמ"א) ב. תכשירי הדבר-עליהם חלות תקנות החומרים המסוכנים ;1994 רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם),התשנ"ד) ג. תכשירי הדברה חקלאיים-עליהןם חלות תקנות הגנת ,(הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים ;1994 התשנ"ה ד. תכשירים כימיים-עליהם חלות תקנות מחלות בעלי חיים ;1982 תכשירים כימיים)התשמ"ב) ה. תמרוקים- עליהם חל צו הפיקוח על מצרכים ;1973 ושירותים (תמרוקים), התשל"ג ו. חומרים רדיואקטיביים-עליהם חלים:תקנות הרוקחים ,(יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) התש"ם-1980, התקן הישראלי ת"י 1981 ומפרט מכון ;404 התקנים הישראלי מפמ"כ ז. גלילי גז-עליהם חלות סדרת התקנים הישראליים ת"י 70 - מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים וסדרת התקנים הישראליים ת"י 712-גלילים ;מיטלטלים לגזים ח. פסולת מסוכנת-עליה חלות תקנות רישוי עסקים ;1990 - סילוק פסולת חומרים מסוכנים),התשנ"א) ,ט. חומרים ותכשירים מסוכנים המאוחסנים בצובר .אלא אם נדרש הדבר בתקן ספציפי

09/02/2009 רשמי חלקית
- פרסום ברשומות יפ 5924
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 03/03/2009
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 6605
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בטיחות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2302 חלק 1 2004 02/05/2009

הערות

רשמי למעט פרק ג' - דרישות כלליות לחומרים מסוכנים .שאינם לשימוש ביתי

מספר כותר המסמך
תקנה 53001 1953 - חוק התקנים תשיג
תקנה 93002 1993 חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג
תקנה 97016 1997 חוק שירותי הובלה, התשנ"ז
תקנה 98011 1998-תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), התשנ"ח
תקנה 98011 חלק 1 ,(תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) (תיקון 2000-התש"ס

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 3330 /D3330M מאוזכר 2000
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS G 154 מאוזכר 2000
EEC European Directive 67/548 זהה חלקית 1999
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 11683 מאוזכר 1993

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אריזה PACKAGING
חומרים מסוכנים DANGEROUS MATERIALS
מיון CLASSIFICATION
סיכונים כימיים CHEMICAL HAZARDS
סימון MARKING

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
SI 2302 part 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 118.80 20.20 140.00 Cart Iconהוסף לסל