­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

הסכם

 

הנדון: אישור מערכת ניהול בארגון אנו מתכבדים להודיעכם, כי אישרנו את מערכת הניהול בארגונכם, בהתאם ועל פי דרישות התקן הישראלי ת"י 9001:2015 ISO 1. מצורפים בזאת: 1.1 שני עותקים של הסכם פיקוח ומעקב. נא חתימתכם, לאחר מילוי כל הפרטים והמידע הנקובים, על שני העותקים של הסכם הפיקוח והמעקב והשבתם אלינו בחוזר. נא הוסיפו את כל הצרופות (לרבות מסמכי היסוד של הארגון), אם טרם הועברו. 1.2 מצורף חשבון (פרופורמה) מספר _________ , לשנת הפיקוח והמעקב הראשונה ולכיסוי עלות מבדקי המעקב, בשני עותקים.

2. קבלת כתב האישור: אנא השיבו את המסמכים חתומים תוך 14 יום.
עם השבת העותקים של הסכם הפיקוח החתומים על ידכם, בצירוף חשבון הפרופורמה המאושר על ידכם, ועם השלמת התשלום בגין עריכת המבדקים שבוצעו, תוסף חתימת המכון על הסכם הפיקוח ויישלחו אליכם תעודות, דוגמאות וסמלים.

3. תוקף התעודה: תוקף התעודה הינו לשנה אחת, גם במקרה של אישור רב-שנתי שנשלח לנוחותכם, תוקפו מותלה ומותנה בעמידה במבדקים שוטפים ובתשלום דמי הפיקוח והמעקב. אי-עמידה בתנאים אלו עלולה להביא לביטול תוקף האישור או ההתעדה ופרסום הביטול ברבים.

4. חידוש הסכם הפיקוח: הסכם הפיקוח והמעקב מתחדש לכל שנה עוקבת, אלא אם בוטל ע"י אחד הצדדים בהודעה בכתב. בתחילת כל שנה תישלח אליכם הודעת חידוש ובצידה חשבון פרופורמה לכיסוי עלות הבדיקות לאותה שנה, בהתאם למחירים והעדכונים שיחולו אותה עת ובהתאם לתכנית העבודה והבדיקות שתיושם אותה שנה. טופס 129.03 - אכ.02.01 (01/06) עמוד 1 מתוך 2 עמודים

5. פרסום ושימוש בתעודות ובסמלים:
5.1 נא וודאו כי השימוש בתעודות המכון, בתעודות הבינלאומיות של IQNet וכן בסמלים שיומצאו לכם בהמשך, יהא בהתאם להסכם הפיקוח והמעקב.
5.2 נא תשומת לבכם לתנאי השימוש באישורים או בסמלים על גבי מוצרים או על אריזתם המצורפים כנספח א' להסכם הפיקוח. אישורים תקפים יפורסמו באתר האינטרנט של מכון התקנים www.sii.org.il. ניתן להפנות קישוריות הדדית מאתר המכון לאתר הארגון.
להמשך שיתוף פעולה פורה ובהצלחה.
בכבוד רב,
אביטל ויינברג
ראש מינהל לקוחות
העתק: אינג' אלי כהן קגן, עו"ד-ראש אגף איכות והסמכה 

 
אכ.02.01 (01/06) מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה – הסכם מס': מספר הלקוח: הסכם פיקוח ומעקב – מערכות ניהול תקן/התעדה/אישור 9001:2008 ISO תחום ההתעדה (SCOPE ): בין מכון התקנים הישראלי מרחוב חיים לבנון 42, תל אביב 69977 (להלן: "המכון") ע"י אגף איכות והסמכה לבין ___________________ (ח"פ מס' _________________ ), ת.ד. _________ עיר ______________ (להלן: "הארגון")

הואיל והארגון מבקש להצטרף למערכת הפיקוח והמעקב המופעלת על ידי המכון לארגונים מאושרים כבעלי מערכות ניהול או להאריך את תוקף הסכם הפיקוח והמעקב על פי ובהתאם לכללים לאישור מערכות ניהול הנהוגים במכון מעת לעת, בהתאם לכללים בינלאומיים (להלן: "הכללים");
והואיל והמכון, באמצעות אגף איכות והסמכה אישר את מערכת הניהול של הארגון; והואיל והצדדים מבקשים להגדיר, לפרט ולקבוע חיוביהם ההדדיים; על כן באו הצדדים להסכם, כדלקמן:

מבוא:
המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
הסכם זה בא במקום ומחליף כל הבנה והסכם קודמים לו בזיקה לפיקוח ומעקב על מערכות ניהול בארגון לתקן/התעדה/אישור הנקובים בראש הסכם זה. הצטרפות הארגון: הצטרפות הארגון מותנית בעמידתו בדרישות מערכת הניהול ובקיום המבדקים המוקדמים עד לזכאותו לאישור והתעדה ראשוניים, עפ"י הכללים המוגדרים בנהלי מתי הישימים להתעדה/ות הארגון – ראה אתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il --> איכות והסמכה--> שירותים ומוצרים --> מוצרי התעדה-->ת"י ISO 9001/ ת"י ISO 14001/ ת"י ISO 13485 ועוד.
לאחר מכן, על הארגון להמשיך ולנהל את מערכת הניהול באורח שוטף ולהמשיך ולקיים את תכנית המבדקים כפי שהוגדרה עבורו. 

התחייבויות הארגון: לקיים ולהפעיל את מערכת הניהול, בהתאם לתקן ולתנאים לפיהם ניתן לו אישור המכון ובהתאם לעדכונים שיבוצעו בהם, מעת לעת. למלא את תנאי הסכם פיקוח ומעקב זה במועדם ובכל תקופת תוקפו ולמלא בקפידה את תנאיו המהותיים שהפרתם תהווה הפרה יסודית שבצידה בטלות מאליה וללא צורך בהודעה מטעם המכון של הסכם זה.
להעביר ולמסור למכון את מסמכי היסוד של הארגון (תעודת התאגדות, תזכיר, תקנון וכדומה), אישור לסמכויות חתימה וכל שינוי בהם. להודיע למכון, מיידית, על כל שינוי מהותי בארגון (לרבות שינויים בנתוני התקשורת), במבנה הארגוני, בבעלויות על הארגון, במיקום מתקניו או העתקתם, במעמדו המשפטי לרבות הקפאת הליכים, כינוס נכסים, פירוק וכדומה, בעיקרי פעילותו ובמערכות הניהול שלו, לרבות שינויים בנוהלי האיכות, בציוד, בתהליכי ייצור ושירות, הפסקות ייצור או פעילות וכדומה וכן כל שינוי אחר העשוי להשפיע על התקשרותו זו עם המכון או על מערכות הניהול).
הארגון מאשר שהודע לו שמסירת הודעות על שינויים מהותיים בארגונו וכמפורט לעיל, מהווה חיוב מהותי ויסודי בהסכם זה שהפרתו תהווה הפרה יסודית. לאפשר קיומם של מבדקים תקופתיים, מבדקים חוזרים במידה ויידרשו, בין בתאום מראש ובין בבדיקות ללא תאום, לשתף פעולה לביצועם ולאפשר לבודקי המכון נגישות מלאה וללא הפרעות לביצועם. הארגון מאשר ידיעתו ומסכים בזאת מפורשות שהודע לו שחידוש אישורים מותנה וכפוף לעמידתו במבדקים, שסוגם וכמותם ייקבעו על ידי המכון בשיקול דעתו המקצועית ובהתאם לדרישות הבינלאומיות, ולתשלום התמורה במועד וכי אישורו והסכמתו מהווים חיוב מהותי ויסודי בהסכם זה שהפרתו תהווה הפרה יסודית. לשתף פעולה עם המכון בביצוע המבדקים ובמתן בנגישות מלאה וללא הפרעה לצורך המבדק לאתרים, לטובין ולמסמכים שבידי הארגון. במקרה ומסיבה התלויה בארגון לא יוכל המכון לקיים מבדק כלשהו, לרבות במהלך שנה קלנדארית או תקופה בגינה שילם הארגון למכון מראש, רשאי המכון להפקיע ולבטל את תוקף האישורים או ההתעדה שנמסרו לארגון. בוטל מבדק, על הארגון מוטלת החובה לתאם מועד מבדק חלופי, לא יאוחר מחודש אחד ממועד המבדק שבוטל.

במקרה בו בוטל מבדק שנקבע מראש בהודעה של פחות משבעה (7) ימים ממועדו, יחויב וישלם הארגון למכון את עלות המבדק. במקרה והארגון כלול ברשימת ספקי מנהל ההרכשה של משרד הביטחון (מנה"ר), מסכים ומרשה הארגון למכון להעביר למנה"ר דיווחים על הרשאותיו, נתוניו ומעמדו בזיקה למערכות הניהול. הארגון מאשר שחתימתו על הסכם זה מהווה הרשאה מפורשת להעברת דיווחים ונתונים למנה"ר. הארגון מסכים, מרשה ומסמיך את המכון לפרסם באתר האינטרנט של המכון את מתן האישורים. עמוד 2 מתוך 5 עמודים טופס 130.01 – אכ.02.01 (05/10) לא לפרסם את אישור המכון על מוצריו או על אריזתם בכל דרך שהיא ולא באורח העלול להטעות או ליצור רושם שלארגון אישור לסימון מוצריו לרבות הימנעות מפרסום שהיה לו אישור כזה בעבר. כללי הסימון מצורפים כנספח א' להסכם זה. לא להעביר או להסב זכויותיו לפי הסכם זה, בחלקם או במלואם, לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת המכון בכתב ומראש. מקרים של מינוי נאמן בהקפאת הליכים, כונס נכסים או מפרק או נאמן בפשיטת רגל, נחשבים כשינוי מהותי במעמד ובישות הארגון ולפיכך נאמן, כונס או מפרק נחשבים לצד שלישי וההעברה אסורה.

במקרים בהם יודיע המכון לארגון על ביטול הסכם זה או על הפסקת הפיקוח והמעקב, מתחייב הארגון לחדול מיידית מכל שימוש שהוא בהרשאה קודמת שקיבל מהמכון למערכת ניהול וכן להשיב למכון כל אישור או תעודה שהונפקו לו טרם הביטול ומצויים בידיו אותה עת. לא לנכות, לקזז או להפחית מתשלומים המגיעים למכון בגין הסכם זה, ייחודי למטרותיו, כל תשלום או סכום בגין הסכמים אחרים כלשהם עם המכון. הארגון מצהיר ומסכים בזאת מפורשות, כי במקרים בהם היה עליו להשיב את התעודות למכון ולא עשה כן במועד והוסיף ועשה שימוש בתעודות יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה. במקרה כזה ישא הארגון בפיצוי וקנס מוסכמים ומוערכים מראש, שנקבעים בזאת לאחר שהצדדים שקלו, העריכו והגיעו לכדי דעה בדבר התאמתו, בשווי של כפל או עלות התמורה של שני מבדקים שנתיים לארגון בשנה בה ארעה ההפרה.

התחייבויות המכון: לערוך לארגון מבדקים תקופתיים לפיקוח ומעקב ואחת לשלוש שנים, מבדק הערכה מחודש בהתאם לכללים, על מנת שבתקופה בת שלוש שנים המבדקים יקיפו את מכלול מערכות הניהול. במקרים של ליקויים במערכת הניהול של הארגון לבצע בדיקות חוזרות וכן לבצע בדיקות משלימות בהתאם למצבה של מערכת הניהול בארגון.
למסור לארגון דיווח על מצב מערכת הניהול וסיכומי מבדקים. אם הארגון כלול ברשימת ספקי מנהל ההרכשה (מנה"ר) של משרד הביטחון, לדווח למשרד הביטחון על מצב מערכת הניהול של הארגון. לשמור על סודיות המידע הקשור לארגון וממצאי המבדקים, למעט פרסום קיומו של האישור, בכל המדיות המקובלות, לרבות בעיתונות, כתבי עת, מאגרי מידע, אינטרנט וכדומה.

אישורים והתעדה: מילא ועמד הארגון בתנאי ההסמכה ובמבדקים המוקדמים יונפקו לו אישורים או תעודות. אישור או תעודה תוקפם לשנה אחת בלבד. המצאת האישור ותוקפו כפופים לעמידת הארגון בתנאי הסכם זה לרבות תשלום מלוא התמורה. מילא ועמד הארגון בתנאי ההסכמה ובתנאי הפיקוח השוטף בתקופות עוקבות, יונפקו לו אישורים או חידושים רב-שנתיים. אישורים או חידושים אלו כפופים לתנאי הסכם זה, לתשלום מלוא התמורה והם ניתנים לביטול במקרי הפרה או אי-תשלום התמורה. טופס 130.01 – אכ.02.01 (05/10) עמוד 3 מתוך 5 עמודים תמורה: הארגון מתחייב לשלם למכון את התמורה ואת עלויות הפיקוח והמעקב, עלויות מבדקים חוזרים, נוספים ותקופתיים, במועדם, בהתאם להנחיות המכון ועל פי התנאים בהצעת המחיר, בטופס החידוש או ההרחבה השנתי וכמפורט להלן. תשלום התמורה במועדה הנה חיוב מהותי ויסודי בהסכם זה שהפרתו תהווה הפרה יסודית ובצידה הפקעת תוקפו של כל אישור וביטול מאליו של הסכם זה.

סכום התמורה להסכם זה (טרם כל הרחבה) עד לתום שנת _____ הינו סך של _________ ₪ בתוספת מע"מ כחוק. התחשיב מבוסס על מחירון המכון המאושר על ידי משרד התמ"ת וועדת הכספים של הכנסת ולפי הפרטים הבאים: פרוט ימי מבדק שעות נסיעה ק"מ הסמכה מחדש דמי השימוש בתעודות ובאישורים לתקופת שנת הפיקוח השוטפת כלולים בסכום הנ"ל. מצורף חשבון פרופורמה. החל משנת ______ הסכום לתשלום הינו: _______ ₪ בתוספת מע"מ כחוק,

ולפי הפריטים הבאים: פרוט ימי מבדק שעות נסיעה ק"מ הסמכה מחדש מועד פעולות הפיקוח והמעקב השנתיות למבדקים בארגונכם ייקבע בנפרד, לפי שיקול דעת המכון, בהתאם לדרישות התקן, ובהתאם למידע שהתקבל מהארגון.

תוקף האישור או ההתעדה הינו לשנה אחת.
גם במקרה בו יוצא אישור רב-שנתי לנוחות הצדדים תוקפו של אישור רב-שנתי כאמור מותלה ומותנה בעמידת הארגון במבדקים השוטפים ובתשלום דמי הפיקוח והמעקב. אי-עמידה בתנאים אלו עלולה לגרום לבטלות האישור או ההתעדה ללא התראה או הודעה נוספת וכן לפרסום הביטול ברבים. היה ובטלו אישור או התעדה מכל סיבה שהיא, אין בכך לגרוע מחובת הארגון לשלם את דמי המעקב והפיקוח או יתרתם שכן המכון הסתמך ונערך לביצוע הסכם הפיקוח והמעקב על סמך התחייבות הארגון. היה ויימנע מהמכון לקיים מבדק בשל סיבה התלויה בארגון כגון סירוב להתיר כניסה או היעדר תאום או ביטול מועד שנקבע, אין בכך כדי לגרוע מחובת הארגון לשלם את דמי המעקב והפיקוח או יתרתם. תוקף: תוקפו של הסכם זה הינו החל מיום חתימתו ועד ליום 31 בדצמבר לשנה הקלנדארית בה ניתנה לארגון הסמכה והתעדה.

הסכם זה יתחדש מאליו לשנה נוספת, החל ביום 1 בינואר של השנה הקלנדארית העוקבת, אלא אם מסר המכון לארגון הודעה על בטלותו או אם הופר על ידי הארגון קודם לכן בהפרה יסודית. הסכם זה יהא בטל ומבוטל מאליו וללא צורך בהודעה בכתב, במקרים בהם הארגון לא ימלא חיובי מהותי ויסודי, לרבות מתן הודעה על שינוי מהותי שחל בארגון, ימנע מהמכון לקיים מבדק או לא ישלם, בפועל ולרבות פירעון המחאות, הסכומים המגיעים למכון בגין מבדקים. טופס 130.01 – אכ.02.01 (05/10) עמוד 4 מתוך 5 עמודים כללי: כתובות הצדדים הינן כנקוב במבוא להסכם זה וכל כתובת שצד יודיע עליה למשנהו בכתב.

הסכם זה מבטא את כל המוסכם בין הצדדים, מחליף ובא במקום כל התחייבות קודמת, בזיקה לפיקוח ומעקב על מערכות ניהול בארגון לתקן/התעדה/אישור הנקובים בראשית הסכם זה לעיל, בין בכתב ובין בעל פה. כל שינוי בהסכם זה מותנה בחתימת שני הצדדים גם יחד. שינוי בהסכם זה או מחיקת חלק הימנו ללא הסכמת המכון מראש ובכתב נעדרים כל תוקף ומהווים הפרה יסודית ובטלות מאליה של הסכם זה. הסמכות העניינית והמקומית בכל הקשור בהסכם זה מסורה, בלעדית, לבתי משפט בתל אביב-יפו. ולראייה באו הצדדים על החתום היום ___, חודש , שנת _____ (הערה: תאריך יוסף בעת חתימת המכון בלבד) הארגון (שם החותם, תפקידו, חתימה וחותמת הארגון)

מנהל אגף איכות והסמכה
אני מצהיר ומאשר בזאת הרשאתי והסמכתי לחתום בשם ובעבור הארגון _____________________ מכון התקנים הישראלי (חותמת המכון)  (05/10) נספח להסכם פיקוח ומעקב -

תנאים לשימוש בסמלי מערכת הניהול לבעלי אישורי מכון התקנים הישראלי על פי אחד או יותר מהתקנים הבאים: ת"י 9001 ISO, ת"י 14001 ISO, ת"י 18001, ת"י 22000 ISO, ת"י 9301, ת"י 24001 ת"י 20000-1, ת"י 27001,HACCP ,ת"י ISO 13485:2003, ת"י 10000,ISO 22716:2007 , ת"י 50001 לקוח נכבד, על פי הכללים הבינלאומיים ובהתאם להסכם המעקב השנתי עם מכון התקנים הישראלי,
מותר פרסום דבר האישור והשימוש בסמל מערכת איכות מאושרת על פי התנאים הבאים:
1. אין לפרסם את דבר האישור באופן העלול ליצור רושם כאילו מדובר בהיתר לסמן את המוצר בתו תקן או בתו אחר שקבע המכון, אלא אם ניתן ליצרן היתר כזה על פי תקנות תו תקן ועל פי הכללים שקבע המכון.
2. יש לציין את שם החברה (המחלקה המאושרת).
3. יש לאזכר את התקן על פיו ניתן ההיתר, למשל: ת"י 9001:2008 ISO. אין לציין אישור כללי.
4. השימוש מותר רק בהקשר לתחומים ופעילות שאושרו בתעודה.
5. השימוש מותר לחברה המאושרת בלבד. אין להעביר את ההיתר לגורם אחר כלשהוא.
6. אין לערוך כל שינוי בסמל.
7. יש להשתמש בצבעים שאושרו ע"י מכון התקנים בלבד (הגדלה או הקטנה מותרות).
8. ניתן להשתמש בסמל על גבי מסמכים, שלטים ואמצעי פרסום ושיווק של החברה, ועל גבי מסמכים המשמשים לצרכים פנימיים של הארגון (אך אינם מהווים מוצר המסופק ללקוח).
9. אין להשתמש בסמלים על גבי דוחות מעבדה, דוחות כיול ודוחות בדיקה שהנם מוצר הארגון.
10. אין להשתמש בסמל על גבי המוצר או על גבי אריזתו הראשונית. שרטוטים, מפרטים ותוכנות שיוצרו ע"י הארגון עבור לקוחותיו, נחשבים כמוצר ואין להשתמש בסמל על גביהם.
11. למרות האמור לעיל, ניתן להשתמש בכיתוב על גבי מוצרים ואריזות (ללא לוגו) כדלקמן: "מיוצר על ידי (שם הארגון), בעל מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות התקן (שם התקן) ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. (ניתן להחליף את המילה "יוצר" במילה מתאימה אחרת כגון: "נארז" וכו'…)
“Manufactured by (Organizations name), under a quality system certified as complying with (Standard name) by the Standards Institution of Israel”. 12. עם ביטול האישור יפסיק הארגון באופן מידי את השימוש בסמלי המכון, במידה של צמצום או שינוי תחום האישור, יתאים הארגון את השימוש בסמלים לשינויים הנ"ל.
לתשומת לבכם, לקבלת סמלי האיכות יש לפנות אל הגב' כוכבה ואנונו בכתובת הדוא"ל: cochavav@sii.org.il תוך ציון מס' לקוח, שם לקוח מלא וסוג האישור המבוקש.